Regulamin Serwisu


I Preambuła i definicje

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji www Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w serwisie www prawa i obowiązki KUEK oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności KUEK z tytułu świadczenia usług,

KUEK - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Korporacja Absolwnetów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-461 Warszawa) przy ul. Jeździecka 3 lok. 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127142,

serwis www - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.kuek.pl; jedynym właścicielem serwisu www jest KUEK,

Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, w szczególności członka KUEK, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej lub rekrutacyjnej uzyskuje dostęp do danych oraz usług oferowanych przez KUEK w ramach serwisu www.kuek.pl.

Profil - należy przez to rozumieć miejsce w www.kuek.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Statucie, regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, oraz poszanowaniem katalogu wartości KUEK.

Konto - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych www.kuek.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,

Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez KUEK odpowiedzialne za prowadzenie www.kuek.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu, Statutu oraz katalogu wartości przez Użytkowników.

§3.

Serwis www.kuek.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4

Użytkownikiem www.kuek.pl, może być jedynie osoba, o ile:

1)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo

2)      Uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3)      Uzyskała dostęp do www.kuek.pl przez upoważnione osoby przez KUEK.

 

§ 5.

Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
 

§ 6.

KUEK zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla www.kuek.pl.

 

§ 7.

Dostęp do usług i danych www.kuek.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.

 

§ 8.

KUEK zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania www.kuek.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych w uzasadnionych przypadkach.

 

§ 8a.

Użytkownik udziela KUEK prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową podaną w Koncie lub inną udostępnioną KUEK.

 

§ 9.

Serwis www.kuek.pl ma charakter networkingowy - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości innych Użytkowników. Przekazywanie danych o innych Użytkownikach na zewnątrz jest zabronione.

 

§ 10.

Aby korzystać z danych udostępnionych przez KUEK w ramach www.kuek.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

§ 10a.

Serwis www.kuek.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

 

§ 11.

Dane określone w § 3. udostępniane są między innymi poprzez:

1)      tworzenie Użytkownikowi możliwości tworzenia dostępnego Profilu,

2)      tworzenie Użytkownikowi możliwości członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,

3)      umożliwienie Użytkownikowi udostępniania zdjęć i innych materiałów typu audio video

4)      umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

III Rejestracja i Konto

 

§ 12.

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://kuek.pl/Dolacz-do-nas.6.0.html.

 

§ 13.

Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, a także podać miejscowość, województwo, miejsce zatrudnienia, kompetencje itp. Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne tj. przynależności do organizacji.

 

§ 14.

Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

 

§ 15.

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

1)      Wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,

2)      Zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

3)      Skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

 

§ 16.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 

§ 17.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w www.kuek.pl. KUEK przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§ 18.

Zrealizowanie procedury rejestracji w www.kuek.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1)      zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2)      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,

3)      potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 18a.

Użytkownik rejestrujący się w www.kuek.pl może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych, pod warunkiem zaznaczenia odpowiedniej opcji.

 

§ 19.

Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

 

§ 20.

Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

 

§ 21.

Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

 

 

IV Dane osobowe i polityka prywatności

 

§ 22.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest  Stowarzyszenie Korporacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-461 Warszawa) przy ul. Jeździecka 3 lok. 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127142. KUEK przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług udostępniania danych innym Użytkownikom portalu. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z www.kuek.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez KUEK dla celów marketingowych. KUEK powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie hostującej portal internetowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem portalu internetowego www.kuek.pl na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Poza wyżej wskazanym przypadkiem dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

§ 23.

KUEK przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności www.kuek.pl stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

§ 23.1

Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez KUEK lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

 

V Korzystanie z www.kuek.pl

 

§ 24.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.kuek.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

§ 25.

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1)         powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.kuek.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2)         przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

3)         powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 26.

Zabrania się umieszczania w www.kuek.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1)      oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

2)      oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

3)      haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

4)      Umieszczania lub przesyłania treści pornograficznej, stojących w sprzeczności z katalogiem wartości, statutem KUEK, obrażającej uczucia religijne lub naruszającej zasady współżycia społecznego.

 

§ 27.

Zamieszczanie w KUEK treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

 

§ 28.

Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, w szczególności zamieszczonego przez niego w serwisie www.kuek.pl. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem www.kuek.pl.

Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

 

§ 29.

KUEK zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek www.kuek.pl.

§ 30.

Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

 

§ 31.

Zabrania się wykorzystywania usług www.kuek.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

 

§ 32.

Wiadomości prywatne nie mogą zawierać treści ogólnie przyjętych za ?spam?.

 

§ 33.

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie Administratorowi www.kuek.pl.

 

Va Korzystanie z grup tematycznych

 

§ 34.

Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji będzie miał możliwość przeglądania profili innych Użytkowników.

 

§ 35.

Każdy Użytkownik może dyskusję na forum.

 

§ 36.

Założyciel dyskusji na forum:

1)      jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji,

2)      jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,

 

§ 37.

Użytkownik zamieszczający na www.kuek.pl materiały w formie wypowiedzi, załączników lub innych materiałów zrzeka się wszelkich roszczeń względem KUEK oraz innych Użytkowników z tytułu nieodpłatnego wykorzystania.

 

§ 37a.

Przepis określony w § 39. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

 

§ 38.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum, w korespondencji mailowej kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju ?wycieczek osobistych?, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

 

 

VI Prawa autorskie

 

§ 39.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.kuek.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.kuek.pl kampanii rekrutacyjnych oraz informacyjnych.

 

§ 40.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w www.kuek.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 41.

Użytkownik publikujący w www.kuek.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem KUEK z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z www.kuek.pl tych treści.

 

§ 42.

Użytkownik udziela KUEK prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

 

 

VII Odpowiedzialność

 

§ 43.

KUEK nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.kuek.pl przez Użytkownika.

 

§ 44.

KUEK nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 

§ 45.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w www.kuek.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 46.

KUEK wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.kuek.pl i udostępnianych przez niego danych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.kuek.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 47.

1.      KUEK nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem www.korporacjaae.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

2.      Odpowiedzialność KUEKza należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

 

§ 48.

KUEK nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.kuek.pl w całości albo w części.

 

§ 48a.

W przypadku otrzymania przez KUEK urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, KUEK nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 49.

KUEK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.kuek.pl.

 

 

VIII Reklamacje

 

§ 50.

Zakłócenia w funkcjonowaniu www.kuek.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach www.kuek.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego przy użyciu xxxxx.

 

§ 51.

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez KUEK w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. KUEK zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności KUEK nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

 

§ 52.

KUEK zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu www.kuek.pl.

 

§ 53.

Reklamacje składane do KUEK, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem www.kuek.pl nie będą rozpatrywane. KUEK nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

 

IX Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 54.

KUEKzastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

 

§ 55.

1.      KUEKzobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

2.      Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3.      Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od KUEK

 

§ 56.

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z KUEK na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

 

§ 57.

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 1 grudnia 2007 r.

2.      § 56. stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem zdania: "W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian." lub informacja taka zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany w Kocie Użytkownika adres mailowy. W przypadku braku informacji zwrotnej o niezaakceptowania zmian regulaminu w przeciągu 14 dni uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na taką zmianę.

Kim jesteśmy