Statut Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


 

 

Tekst jednolity

Statut
Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest apolitycznym stowarzyszeniem zrzeszającym wyróżniających się pod względem rozwoju zawodowego i osobowościowego absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (lub jego następcy prawnego), powstałym na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 roku.

§ 2.

1.     Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w swojej bieżącej działalności używa nazwy zwyczajowej „Korporacja UEK oraz skrótu K!UEK".

2.     Poprzez nazwę „Korporacja" w niniejszym statucie rozumie się Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

3.     Poprzez skrót „UEK" w niniejszym statucie rozumie się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

§ 3.

Terenem działalności Korporacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  zagranica.

§4.

Siedzibą Korporacji jest Kraków.

§5.

Korporacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

§6.
(skreślony)

§7.

Korporacja posiada osobowość prawną.

 

II. Misja, cele Korporacji i sposoby ich realizacji.

 

§8.

Misją Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  jest:

1.     integrować oraz tworzyć silne i wpływowe środowisko wyróżniających się pod względem rozwoju zawodowego absolwentów UEK,

2.     przyczyniać się do ich promocji, rozwoju zawodowego i osobowościowego oraz umożliwiać im wzajemne poznanie się, wymianę informacji i doświadczeń poprzez tworzenie sieci kontaktów między nimi,

3.     działać na rzecz rozwoju UEK i jej studentów, pretendując do roli ciała opiniotwórczego wobec uczelni i stymulującego jej rozwój oraz promować jej markę wśród pracodawców,

4.     promować wartości zawarte w Katalogu Wartości przyjętym przez Korporację.

§9.

Celem   działalności   Korporacji   Absolwentów   Uniwersytetu   Ekonomicznego   w Krakowie jest:

1.    stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów pomiędzy absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mającymi dobrą pozycję i perspektywy zawodowe,

2.     tworzenie warunków do powstawania powiązań biznesowych pomiędzy członkami Korporacji,

3.     tworzenie warunków prowadzących do integracji zawodowej członków Korporacji,

4.     wspieranie rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

5.     rozwój świadomości studentów UEK dotyczących kierunku rozwoju gospodarczego i wyzwań życia zawodowego,

6.     wspieranie środowiska absolwentów UEK, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy,

7.     promowanie najlepszych standardów etyki życia zawodowego i biznesowego,

8.     promowanie najwyższych standardów w zarządzaniu i biznesie,

9.     budowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku Korporacji,

10.   promowanie marki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

11.   nawiązanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

§10.

Korporacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.     organizację cyklicznych i okazjonalnych spotkań członków Korporacji,

2.     utworzenie i zarządzanie bazą danych członków Korporacji,

3.     zarządzanie medium informacyjnym dla członków Korporacji i innych grup będących w kręgu zainteresowania Korporacji,

4.     inicjowanie lub wspieranie organizacji spotkań otwartych dla wszystkich absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

5.     prowadzenie działalności wydawniczej,

6.     współpracę z władzami i środowiskiem akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

7.      współpracę z organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,

8.      współpracę z innymi organizacjami przyczyniającymi się do rozwoju zawodowego i osobistego członków Korporacji,

9.      promowanie wartości zawartych w Katalogu Wartości.

 

§ 11.

1.      Działalność Korporacji opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

2.      Dla realizacji swoich celów Korporacja może zatrudniać osoby spoza członków Korporacji.

 

III. Członkowie Korporacji.

§ 12.

Członkami Korporacji są:

1.       członkowie zwyczajni,

2.       członkowie honorowi,

3.       członkowie wspierający.

§ 13.

Członkiem  zwyczajnym   Korporacji   może  zostać jedynie  osoba,   która   spełnia następujące warunki:

1.       wyróżnia się rozwojem zawodowym,

2.       posiada co najmniej roczny staż zawodowy uzyskany przez pracę nie odbiegającą swym charakterem od profilu UEK,

3.       legitymuje się nieskazitelną opinią w środowisku swojego miejsca pracy i poza nim,

4.       uzyskanie przez Kandydata dyplomu lub świadectwa UEK lub jednostki mu podległej,

5.       reprezentuje wysokie standardy kultury osobistej i etyki zawodowej,

6.       reprezentuje takie przymioty osobowości, jak: przedsiębiorczość, otwartość na zmiany, komunikatywność,

7.       akceptuje wartości zawarte w Katalogu Wartości,

8.       osoba ta nie może być prawomocnie skazana wyrokiem za przestępstwo umyślne, wyjątek stanowią osoby karane za swoją działalność polityczną przed 1990 rokiem.

§ 14.

Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Korporacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, polskiej gospodarki lub nauk ekonomicznych. Członek honorowy musi spełniać warunki:

1.       legitymować się nieskazitelną opinią w środowisku swojego miejsca pracy i poza nim,

2.       reprezentować wysokie standardy kultury osobistej i etyki zawodowej,

3.       osoba ta nie może być prawomocnie skazana wyrokiem za przestępstwo umyślne, wyjątek stanowią osoby karane za swoją działalność polityczną przed 1990 rokiem.

§ 15.

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która poprzez swoją działalność, wsparcie finansowe lub darowiznę przyczynia się do rozwoju Korporacji.

 

IV. Nabycie członkostwa w Korporacji.

§ 16.

Osoba fizyczna spełniająca przedstawione w Paragrafie 13 warunki może ubiegać się o członkostwo w Korporacji na prawach członka zwyczajnego. W tym celu powinna:

1.     zapoznać się ze Statutem i obowiązującym Regulaminem Korporacji,

2.     zapoznać się i zaakceptować Katalog Wartości,

3.     złożyć do Zarządu wypełnione wymagane dokumenty z deklaracją członkowską, których listę i brzmienie określa Regulamin Korporacji, za rekomendacją członka polecającego i członka wprowadzającego,

4.     na żądanie Zarządu uzupełnić złożoną aplikację o dodatkowe informacje lub dokumenty.

§17.

1.     Zarząd ma trzy miesiące na podjęcie uchwały o przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego Korporacji od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

2.     Decyzja uprawnionego organu uprawomocnia się po czterech tygodniach od przyjęcia w poczet członków Korporacji, pod warunkiem uiszczenia przez Kandydata składki członkowskiej wraz z wpisowym. W przeciwnym przypadku Zarząd wzywa kandydata na członka do uzupełnienia składki członkowskiej oraz wpisowego w terminie 7 dni. W wypadku bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim decyzja staje się nieważna.

3.     Złożenie deklaracji i wymaganych dokumentów nie stanowi o przyjęciu w poczet członków Korporacji.

4.     Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Korporacji z chwilą jej rejestracji.

§ 18.

1.     Kandydata na członka honorowego spełniającego warunki w Paragrafie 14 proponuje Zarząd lub grupa piętnastu członków zwyczajnych Korporacji składających wniosek o nadanie członkostwa honorowego, który składa do Rady Korporacji za pośrednictwem Zarządu.

2.     Decyzję o nadaniu statusu członka honorowego podejmuje Rada Korporacji większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Korporacji.

§ 19.

 Status członka wspierającego nadaje Zarząd z własnej inicjatywy, za zgodą kandydata, na okres do 1 roku z możliwością prolongaty.

 

§ 19a.

1.      Dokumenty składane przez kandydatów  na członków Korporacji oraz członków Korporacji  w zakresie o którym mowa w §16 do §19 powyżej powinny być składane w formie pisemnej.

2.      W sytuacji gdy Zarząd Korporacji nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby składającej oświadczenie woli, oświadczenie takie może zostać przyjęte w formie elektronicznej (wiadomość poczty elektronicznej e-mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www).

3.      Zarząd ma prawo do:

a)      weryfikacji treści oświadczenia woli o którym mowa w ustępie 2 powyżej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

b)      zarządzania potwierdzenia na piśmie oświadczenia złożonego w trybie o którym mowa w ustępie 2 powyżej.

§ 20.

1.       W przypadku decyzji odmownej kandydatowi na członka zwyczajnego przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odpisu decyzji. Zarząd przedstawiając sprawę Walnemu Zgromadzeniu Członków obowiązany jest umotywować, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, podjętą odmowną decyzję.

2.       Zarząd jest uprawniony w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania do zmiany swojej decyzji, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zawiera uzasadnione podstawy. W innym wypadku stosuje się pkt 1 powyżej.

3.       Walne Zgromadzenie Członków, sprawdza zasadność decyzji Zarządu i utrzymuje ją w mocy albo też nadaje kandydatowi status członka zwyczajnego Korporacji w terminie trzech miesięcy od dnia przekazania decyzji przez Zarząd.

4.       W wypadku wniesienia odwołania zgodnie z pkt 1 powyżej, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z § 33 niniejszego Statutu.

 

V. Prawa i obowiązki członków.

§ 21.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.     wglądu do osobowej bazy danych prowadzonej przez Korporację,

2.     otrzymywania sprawozdań z działalności Korporacji,

3.     udziału w spotkaniach organizowanych przez Korporację,

4.     polecania oraz wprowadzania kandydatów na członków zwyczajnych lecz nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty przyjęcia do Korporacji,

5.     korzystania z biernego prawa wyborczego (do kandydowania do władz Korporacji), lecz nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty przyjęcia do Korporacji,

6.     korzystania z czynnego prawa wyborczego,

7.     otrzymywania informacji o bieżącej działalności Korporacji,

8.     ubiegania się o rekomendację Korporacji,

9.     zgłaszania wniosków i zapytań do władz Korporacji w sprawach dotyczących Korporacji.

   

 § 22.

Członek honorowy ma prawo do:

1.      wglądu do osobowej bazy danych prowadzonej przez Korporację,

2.      otrzymywania sprawozdań z działalności Korporacji,

3.      udziału w spotkaniach organizowanych przez Korporację,

4.      udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym,

5.      otrzymywania informacji o bieżącej działalności Korporacji,

6.      nie uiszczania składki członkowskiej,

7.      zgłaszania wniosków i zapytań do władz Korporacji w sprawach dotyczących organizacji,

 

§ 23.

Członek wspierający ma prawo do:

1.     uczestniczenia w życiu Korporacji,

2.     posługiwania się tytułem członka wspierającego na czas trwania członkostwa w sposób uregulowany stosowną umową,

3.     otrzymywania sprawozdań z działalności Korporacji,

4.     otrzymywania informacji o bieżącej działalności Korporacji,

5.     udziału w spotkaniach organizowanych przez Korporację,

6.     udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków jako obserwator. Obserwatorem w przypadku osoby prawnej jest jej przedstawiciel.

 

§ 24.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1.      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji,

2.      odnoszenia się z szacunkiem i otwartością do pozostałych członków Korporacji,

3.      przestrzegania Katalogu Wartości,

4.      uiszczania   składki   członkowskiej   w   terminach   wyznaczonych   w   osobnym regulaminie, nie później jednak niż do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

5.      uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków,

6.      aktywnego uczestnictwa w życiu i pracach organizacji,

7.      uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Korporację,

8.      propagowania idei Korporacji,

9.      dbania o dobre imię Korporacji,

10.    niezwłocznej aktualizacji swoich danych osobowych w bazie danych członków Korporacji, zgodnie z wymogami osobnego regulaminu,

11.    wprowadzenia w społeczność i życie organizacji polecanego kandydata po jego przyjęciu w poczet członków Korporacji,

12.    wywiązywania i rozliczania się z zadań realizowanych dla Korporacji.

§ 25.

Członek honorowy ma obowiązek:

1.       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji,

2.       aktualizacji    swoich    danych    osobowych    w   organizacyjnej bazie danych osobowych, zgodnie z wymogami osobnego regulaminu,

3.       propagowanie  idei Korporacji,

4.       odnoszenia się z szacunkiem i otwartością do pozostałych członków organizacji.

 

§ 26.

Członek wspierający ma obowiązek:

1.       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Korporacji,

2.       nie działania na szkodę dobrego imienia Korporacji,

3.       odnoszenia się z szacunkiem i otwartością do pozostałych członków organizacji.

 

VI. Ustanie członkostwa.

§ 27.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1.       złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Korporacji; oświadczenie to może być zarówno w formie pisemnej, jak również elektronicznej. W wypadku oświadczenia w formie elektronicznej musi być ono wysłane przez rezygnującego członka z adresu e-mail znanego Korporacji,

2.       śmierci członka,

3.       utraty zdolności do czynności prawnych,

4.       decyzji Sadu Koleżeńskiego, jeżeli członek:

a)       postępuje niezgodnie ze statutem i regulaminami Korporacji,

b)       opóźnienie   w   zapłacie   składki   członkowskiej   wynosi   co   najmniej   9 miesięcy,

c)       dwukrotnie z rzędu nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków i nie usprawiedliwił swojej nieobecności Zarządowi,

d)       postępuje w sposób uchybiający godności członka Korporacji,

e)       został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

§ 28.

1.       Członkostwa honorowego może pozbawić Rada Korporacji większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Korporacji, za wyjątkiem przypadków o których mowa w §27 pkt 1 i 2 kiedy utrata członkostwa następuje z momentem zaistnienia tych zdarzeń.

2.       Członkostwa wspierającego może pozbawić Zarząd.

3.       Utrata statusu członka zwyczajnego Korporacji w przypadku o którym mowa w §27 ust. 3 następuje decyzją Zarządu.

4.       Utrata statusu członka zwyczajnego Korporacji w przypadkach o których mowa w §27 pkt 1 i 2 kiedy utrata członkostwa następuje z momentem zaistnienia tych zdarzeń.

 

§ 29.

1.       Od decyzji Zarządu, Rady Korporacji lub Sądu Koleżeńskiego w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie trzydziestu dni od daty dostarczenia odpisu decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

2.       Organ wymieniony w pkt 1 powyżej jest uprawniony w terminie trzydziestu dni od daty   otrzymania   odwołania   do   zmiany   swojej   decyzji,   jeżeli   stwierdzi, że odwołanie zawiera uzasadnione podstawy. W innym wypadku stosuje się pkt 1 powyżej.

3.       Walne Zgromadzenie Członków sprawdza zasadność decyzji organu wymienionego w pkt 1 i utrzymuje ją w mocy albo też zmienia ją w terminie trzech miesięcy od dnia przekazania decyzji przez organ wydający decyzję.

4.       W wypadku wniesienia odwołania zgodnie z pkt 1 powyżej, Zarząd samodzielna albo na wniosek Rady Korporacji lub Sądu Koleżeńskiego, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z §33 niniejszego Statutu.

 

VII.  Władze Korporacji, ich kompetencje i organizacja.

§ 30.

Władzami Korporacji są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Korporacji.

§ 31

1.       Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Korporacji.

2.       Walne Zgromadzenie Członków zbiera się co najmniej raz na dwa lata.

3.       Walne Zgromadzenie Członków może być Sprawozdawczo-wyborcze albo Nadzwyczajne.

4.       Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co dwa lata. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się we wrześniu albo październiku.

§ 32.

1.       Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia do końca września roku w którym ma odbyć się Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków. uprawniona do jego zwołania jest również Komisja Rewizyjna.

2.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej Inicjatywy lub na wniosek:

a)       Rady Korporacji,

b)       Komisji Rewizyjnej,

c)       1/10 członków zwykłych Korporacji, ale nie mniej niż 15 członków.

§ 33.

1.       W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Korporacji, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

2.       O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków wraz z proponowanym porządkiem członkowie Korporacji są Informowani przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie Członków listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków musi zostać wysłana do wszystkich członków Korporacji co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem, informacja o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków jest wysyłana na adresy znajdujące się w bazie danych członków Korporacji z domniemaniem, iż adresy te są aktualne.

3.       Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

4.       Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.

5.       Członkowie mogą głosować osobiście lub przez pełnomocników.

6.       Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykła większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 34

1.        Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a)        określanie kierunków działania Korporacji,

b)        określanie wielkości składki członkowskiej,

c)         dokonywanie zmian w statucie,

d)        akceptowanie Katalogu Wartości uchwalanego przez Radę Korporacji,

e)        podjęcie decyzji o rozwiązaniu Korporacji i przeznaczenia jej majątku,

f)         rozpatrywanie   spraw   nie   należących   do   kompetencji   innych   władz Korporacji,

g)        rozpatrywanie odwołań w sprawie nieprzyjęcia, do Korporacji.

2.        W stosunku do pozostałych władz Korporacji do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

a)        rozpatrywanie i przyjmowanie bądź odrzucanie sprawozdań Zarządu,

b)        przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

c)         uchylanie uchwał Zarządu i Rady,

d)        zmienianie regulaminów uchwalonych przez Radę w zgodzie ze statutem Korporacji,

e)        podejmowanie decyzji o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)         dokonywanie wyboru Przewodniczącego Zarządu,

g)        dokonywanie wyboru pozostałych członków Zarządu na wniosek nowo wybranego przewodniczącego Zarządu,

h)        wybór Komisji Rewizyjnej,

i)         wybór Sądu Koleżeńskiego,

j)         odwołanie Zarządu przed upływem jego kadencji.

§ 35

1.       Zarząd składa się z 4 do 12 członków, w tym z Przewodniczącego. Skarbnika  i Sekretarza.

2.       Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie dwuetapowym. W pierwszym etapie wybierany jest Przewodniczący Zarządu, a następnie pozostali członkowie Zarządu w głosowaniu indywidualnym.

3.       Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu proponuje kandydatów do Zarządu przed drugim etapem wyborów do Zarządu. Jeżeli kandydat wskazany przez nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków, Przewodniczący ma prawo wskazać jeszcze jednego kandydata. Dopiero w sytuacji gdy również ten kandydat nie zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków, Walne Zgromadzenie Członków może dokonać wyboru dowolnej osoby.

4.       Kadencje Zarządu trwa dwa lata i kończy się z dniem odbycia Sprawozdawczo wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków które następuje po pierwszym pełnym roku sprawowania funkcji przez członków Zarządu.

5.       Zarząd konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.       Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

7.       Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów; w razie ich równości rozstrzyga głos Przewodniczącego, w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§36

Do kompetencji Zarządu należy:

1.       kierowanie bieżącą działalnością Korporacji realizującą jej statutowe cele

2.       reprezentowanie Korporacji na zewnątrz,

3.       przyjmowanie członków zwykłych do Korporacji,

4.       nadawanie i odbieranie statusu członka wspierającego,

5.       zarządzanie majątkiem i funduszami korporacji w tym zbieranie składki członkowskiej i wpisowego,

6.       wnioskowanie do Rady Korporacji o nadanie członkostwa honorowego,

7.       wspieranie regionalnych inicjatyw korporantów w ramach realizacji celów Korporacji,

8.       zapewnienie korporantom informacji o bieżących działaniach Korporacji,

9.       opracowanie i realizacja strategii Korporacji. 10.proponowanie kierunków rozwoju Korporacji.

§ 37.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Przewodniczący.

§ 38.

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Korporacji.

2.       Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli całokształtu działalności Korporacji.

3.       Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Korporacji. Na takie wnioski Zarząd powinien niezwłocznie odpowiadać.

4.       Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków.

5.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, który Kieruje jej pracami.

6.       Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i kończy się z dniem odbycia Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, które następuje po pierwszym pełnym roku sprawowania funkcji przez członków Komisji Rewizyjnej.

7.       Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że niniejszy Statut sianowi inaczej.

 

§ 39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1.       przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu w zakresie zgodności ze Statutem.

regulaminami    Korporacji,   jak    również    uchwałami   Walnego Zgromadzenia Członków, Rady i Zarządu,

2.       przedstawiane sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków, w tym wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

3.       składanie wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4.       inne kompetencje przewidziane wprost w niniejszym Statucie.

§ 40.

1.        Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego który kieruje jego pracami,

2.        Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i kończy się z dniem odbycia Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, które następuje po pierwszym pełnymi roku sprawowania funkcji prze członków Sądu Koleżeńskiego.

3.        Wnioski o rozpatrzenie sprawy mogą składać do Sądu Koleżeńskiego członkowie Korporacji i Zarząd.

4.        W sprawach spornych Sąd Koleżeński orzeka na podstawie słuszności i przekonanie, opartego na ocenie dowodów, zwykłą większością głosów w obecności całego składu organu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

5.        Sąd Koleżeński może orzec w stosunku do członka Korporacji udzielenie upomnienia, nagany, zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 1 roku lub usunięcie z Korporacji. Sąd Koleżeński może również orzec w stosunku do członka Korporacji zakaz polecenia i/lub wprowadzenia kandydatów na członków Korporacji.

6.        Sąd Koleżeński przedkłada Zarządowi orzeczenie o usunięciu członka z Korporacji.

7.        Możliwe jest również rozpatrzenie przez Sąd Koleżeński sporów w których jedną ze stron jest Zarząd, a drugą członek lub członkowie Korporacji.

8.        Sąd Koleżeński ma 3 miesiące, od daty wpłynięcia pisemnego wniosku, na wydanie orzeczenia dotyczącego wnioskowanej sprawy.

9.        Od    decyzji    Sądu    Koleżeńskiego   przysługuje   odwołanie   do   Walnego Zgromadzenia Członków, z uwzględnieniem postanowień §29 Statutu.

§ 41.

1.        Rada  Korporacji składa się z członków Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu Koleżeńskiego.

2.        Posiedzenia    Rady    są    najwyższą    władzą    Korporacji    między    Walnym Zgromadzeniami Członków.

3.        Rada zwoływana jest z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,   Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.

4.        Na posiedzenie Rady muszą zostać zaproszeni wszyscy członkowie organów wymienionych w ustępie pierwszym. Zaproszenie musi zawierać proponowany termin i miejsce posiedzenia. Zaproszenie musi zostać wysłane do członków Rady co najmniej 2 (dwa tygodnie) przed proponowanym terminem posiedzenia.  Zapis niniejszego ustępu nie uniemożliwia odbycia posiedzenia jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym terminie.

5.        Posiedzenia Rady są ważne przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady Korporacji podejmowane są zwykłą większością, chyba że niniejszy Statut sianowi inaczej.

6.        Radzie Korporacji przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji Rewizyjnej przez niego wskazany.

§ 42.

Do Kompetencji Rady należy:

1.        przyjmowanie Katalogu Wartości obowiązującego członków Korporacji,

2.        uchwalanie Regulaminów Korporacji większością 2/3 głosów,

3.        nadawanie i odbieranie statusu członka honorowego Korporacji większością 2/3 głosów,

4.        zatwierdzanie zmian we władzach Korporacji, o których mowa w § 45 pkt. 5,

5.        inne kompetencje szczegółowo uregulowane w niniejszym Statucie.

 

§43.

Kadencja Rady odpowiada kadencji pozostałych władz Korporacji.

§ 44.

1.        inne akty niż wymienione w Statucie podejmowane przez władze Korporacji, o których mowa w § 30 za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.

2.       Na Walnym Zgromadzeniu Członków głosowania imienne są tajne. Pozostałe głosowania mają charakter jawny chyba, że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

§45.

1.       Członek Korporacji może pełnić maksymalnie trzy kadencje w jednym organie władzy Korporacji z wyjątkiem Rady Korporacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie Członków może wyrazić zgodę na pełnienie przez daną osobę funkcji w organie Korporacji przez czwartą kadencję.

2.       Członek Korporacji będący w ustępującym Zarządzie, który nie uzyska-absolutorium Walnego Zgromadzenia Członków nie może ponownie kandydować do władz Korporacji.

3.       Zabrania się łączenia funkcji we władzach Korporacji, z wyjątkiem Rady zrzeszającej członków wszystkich władz Korporacji.

4.       Członek władz Korporacji nie może jednocześnie być we władzach krajowych ugrupowania politycznego lub innego stowarzyszenia absolwenckiego UEK.

5.       W przypadku zmniejszenia się składu władz Korporacji w trakcie trwania kadencji istnieje możliwość ich uzupełnienia poprzez kooptację, której to dokonuje oman którego skład uległ zmniejszeniu, W trakcie kadencji uzupełnić można nie więcej niż 1/2 składu każdego z organów władzy Korporacji.

 

VIII. Gospodarka finansowa.

§ 46.

Działalność Korporacji jest finansowana z dochodów pochodzących z:

1.       składek członkowskich,

2.       darowizn osób fizycznych i prawnych oraz zapisów i spadków,

3.       dochodów własnych z wydawnictw, imprez, działalności usługowej.

4.       dotacji państwowych

 § 47.

Wpisowe stanowi połowę rocznej wartości składki członkowskiej w danym roku

 

IX. Przypisy końcowe i przejściowe.

§ 48.

Przepisy szczególne dotyczące zasad działania organizacji mogą być ustalane w Regulaminie Korporacji zgodnym ze statutem i obowiązującym prawem.

§ 49.

Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.

§ 50.

Uchwałę o rozwiązaniu Korporacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§51.

W przypadku rozwiązania Korporacji Walne Zgromadzenie Członków określa w drodze uchwały sposób likwidacji Korporacji oraz przeznaczenie jej majątku.

§52.

Kadencja pierwszych prawnych władz Korporacji trwa 1 rok i nie jest wliczona do limitu kadencji w rozumieniu §45 pkt 1.

 

 

 

Dokumnety do pobrania:


KUEK_statut_2012.pdf   378 K

Kim jesteśmy