Katalog Wartości Korporacji UEK


WARTOŚCI KORPORACJI UEK


Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest organizacją absolwencką, której celem jest aktywne działanie i zrzeszanie absolwentów wyróżniających się swoją wiedzą, osobowością oraz doświadczeniem i osiągnięciami zawodowymi. Nadrzędną wartością Korporacji AE jest możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy, uczciwość, praca nad poszerzaniem wiedzy oraz horyzontów myślowych, a także wzajemne dopingowanie się w dalszym rozwoju zawodowym i osobistym. Korporacja UEK to wspólny mianownik, fundament do inspiracji i współpracy z innymi.


CECHY KORPORACJI UEK


Korporacja UEK ma swoje cechy, które wpływają na kształt jej wartości i kierunek rozwoju. Korporacja jest:

  • Wielopokoleniowa - Korporacja skupia ludzi wielu pokoleń. Młodsze, będące w wieku, wchodzenia na rynek pracy, stawiania pierwszych kroków biznesowych oraz budowy swojej pozycji zawodowej i społecznej; to pokolenie bardzo potrzebuje wsparcia w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia, aby robić śmiałe kroki naprzód. Średnie znajdujące się w wieku mistrzostwa zawodowego, dzierżące dużą odpowiedzialność zawodową, często posiadające ugruntowaną pozycję społeczno-biznesową; jest to właśnie pokolenie, które znajduje się u szczytu swoich możliwości, używa i zdobywa wiedzę i doświadczenie najwyższej próby. Pokolenie dojrzałych, czyli tych, którzy bazują na zgromadzonym przez całe życie kapitale wiedzy, doświadczenia; właśnie to pokolenie ma potrzebę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, poszukuje energii i inspiracji u młodych ludzi.
  • Ponadbranżowa - Korporacja skupia ludzi różnych dziedzin nauk społecznych w tym w szczególności nauk ekonomicznych, dzięki czemu zgromadzony w Korporacji UEK zasób wiedzy i doświadczeń jest bardzo szeroki i bogaty.
  • Panageograficzna - Korporacja skupia ludzi niezależnie od ich miejsca zamieszkania; są to Korporanci mieszkający w Polsce i za granicami kraju, mieszkający w dużych i małych miastach. Korporacja pozwala im na utrzymywanie, pielęgnowanie wzajemnych kontaktów

KATALOG WARTOŚCI


Wspólnym mianownikiem ludzkich działań i zachowań w ramach Korporacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są Wartości, które Korporanci zgodnie i bezwzględnie przestrzegają.

Uczciwość. To jedna z podstawowych wartości Korporacji UEK i jej członków, która ma znaczenie w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych. Przejawia się ona w każdym wspólnym czy indywidualnym działaniu Korporantów (wypowiadaniu przez nich poglądów, wyrażaniu sądów, dzieleniu się wiedzą). Uczciwość dotyczy również działań podejmowanych przez Korporację UEK jako organizacją i jej władze. Wszelkie przejawy nieuczciwości naruszające zaufanie powinno być eliminowane z życia Korporacji UEK w sposób bezkompromisowy. Osoba będąca członkiem Korporacji UEK powinna cechować uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym.

Wzajemność. To spoina wiążąca Korporantów i będąca istotą istnienia Korporacji UEK. Ta wartość ma odzwierciedlenie we wzajemnym szacunku, komunikacji, życzliwości. Korporacja UEK jest organizacją ludzi, której celem jest wzajemna pomoc. Wzajemny szacunek przejawia się w empatii uczuć innych Korporantów podczas wzajemnej komunikacji. Wartość ta wypływa na integrację grupy oraz osób przystępujących do niej dobrowolnie. Pomaga budować zaufanie do Korporacji i Korporantów. Wzajemność pozwala na poczucie przynależność do grupy oraz jest niezbędnym elementem w życiu zawodowym i towarzyskim tworzącym trwałe więzi oparte na zaufaniu.  Przejawia się ona w wielu aspektach naszego działania. Kiedy jeden z korporantów pomaga innemu Korporantowi, może naturalnie oczekiwać, że otrzyma w rozsądnym zakresie pomoc od swojego kolegi. Bez wzajemności w kontaktach pomiędzy Korporantami nie ma mowy o budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, wymianie doświadczeń oraz wiedzy. Co istotne, wzajemność nie należy rozumieć jako relację dwóch osób, lecz jako pewną walutę w banku możliwości, jakim jest cała Korporacja UEK.

Odpowiedzialność. To wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Korporantów i Korporacji UEK. To świadomość i gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań. Odpowiedzialność świadczy o dojrzałości danej jednostki i organizacji. Korporacja UEK i Korporanci powinni rozwijać się w celu rozszerzanie swojej odpowiedzialności w życiu prywatnym i zawodowym. Odpowiedzialność przejawia się również w kontaktach z innymi ludźmi - w odpowiedzialnej komunikacji i zachowaniach. Odpowiedzialność za swoje własne czyny i decyzje buduje zaufanie w kontaktach pomiędzy Korporantami oraz pomiędzy Korporacją UEK a otoczeniem. Jest istotnym elementem systemu wartości Korporacji UEK. Każdy Korporant jest odpowiedzialny przed samym sobą oraz innymi Korporantami.

Chęć własnego rozwoju/ciągłego doskonalenia się. Korporacja UEK skupia ludzi, którzy są świadomi znaczenia wiedzy, doświadczenia, oraz potrzeby rozwoju własnej osoby. Korporacja w swych dążeniach stwarza możliwości aktywnego dzielenia się wiedzą i umiejętnościami poprzez wymianę doświadczeń. Korporacja UEK daje niepowtarzalną możliwość wzajemnej inspiracji. Chęć doskonalenia się to wartość wyrażana poprzez aktywną postawę każdego z Korporantów w poszukiwaniu wiedzy i dzielenia się wiedzą posiadaną.

Wiedza i doświadczenie - Korporacja UEK skupia ludzi, którzy, posiadają liczne talenty i możliwości oraz wysoko cenią znaczenie doświadczenia i wiedzy, gromadzonych przez innych ludzi. Nikt nie jest w stanie zgromadzić wiedzy pełnej i absolutnej, dlatego Korporacja UEK skupia osoby, które wyróżniają się posiadaną wiedzą w swojej dziedzinie. Każdy Korporant wnosi do Korporacji oprócz swojej osobowości również wiedzę i doświadczenia, którymi jest gotów dzielić się z innymi. Celem Korporacji jest umożliwianie poszerzania wiedzy Korporantów, jako nieodzownego elementu ich rozwoju i wzrostu. Wiedza Korporantów nie skupia się jedynie na zasobach merytorycznych, ale również na czerpaniu z doświadczeń wielu pokoleń o różnych poglądach politycznych, wychowujących się w odmiennych kulturach, działających w różnych branżach. Korporacja jest organizacją neutralną, apolityczną, tolerancyjną. Dzięki swojej otwartości możliwe jest poznawanie różnych poglądów, i tym samym poszerzanie horyzontów. Korporacja wspiera rozwój wiedzy poprzez umożliwianie wymiany poglądów i doświadczenia

Dobre imię i pomyślność Korporacji UEK - Korporacja UEK jest wspólnym dobrem Korporantów, więc każdy z nas dba o jej rozwój i dobre imię. Należy pamiętać, że Korporacja UEK jest postrzegana przez innych (w tym potencjalnych Korporantów) poprzez pryzmat zachowań i postaw każdego z Korporantów. Dbanie o pomyślność Korporacji UEK, a więc wszystkich jej członków to postawa wyrażająca się pracą na jej rzecz, zaangażowaniem się w inicjatywy Korporantów dla Korporantów, zarówno na kanwie korporacyjnej, zawodowej jak i prywatnej. Ponadto, dbałość ta znajduje odbicie w cechach posiadanych przez ludzi zapraszanych przez Korporantów do Korporacji, jak również w opiece nad ich aklimatyzacją, jeśli już się w jej szeregach znajdą. 

Dokumnety do pobrania:


WARTOSCI_KORPORACJI_AE.pdf   130 K

Kim jesteśmy